Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 z dnia 03 grudnia 2014r.
Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu

STATUT

STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ
ORGANIZACJI SPORTOWEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TORUNIU

z dnia 03 grudnia 2014r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Toruniu, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu jako „SL SALOS TORUŃ”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w zgodności z myślą, słowem i wizją chrześcijańską oraz uwzględnieniem bogactwa salezjańskiej tradycji wychowawczej i sportowej, powołanym do prowadzenia działalności o celach niezarobkowych.

§ 2

Terenem działania „SL SALOS TORUŃ” jest obszar województwa kujawskopomorskiego, a siedzibą miasto Toruń.

§ 3

Podstawą prawną działania „SL SALOS TORUŃ” jest:

 1. Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz.715),
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ).

§ 4

„SL SALOS TORUŃ” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Natomiast podstawowym dążeniem „SL SALOS TORUŃ” w tym zakresie jest członkostwo w Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.

§ 5

„SL SALOS TORUŃ” ma prawo używać pieczęci i odznak wg wzorów ustalonych przez Zarząd „SL SALOS TORUŃ”.

§ 6

Czas trwania „SL SALOS TORUŃ” jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cel i sposoby działania

§ 7

Celem „SL SALOS TORUŃ” jest m.in.:

 1. rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych myślą chrześcijańską i bogaceniem salezjańskiej tradycji wychowawczej;
 2. krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu inspirowanego ideą olimpizmu z jego moralnymi wartościami: pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair-play;
 3. podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych;
 4. w trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju osobowości, krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży;
 5. propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa na obiektach sportowych i poza nimi, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej zasadzie postępowania;
 6. wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczoformacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne;
 7. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 8. działanie na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 9. propagowanie idei dobroczynności i wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie;
 10. organizowanie obozów, wyjazdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych, imprez rekreacyjno-wychowawczych;
 11. organizowanie zebrań, kursów, odczytów, prelekcji, konferencji, sympozjów oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji;
 12. organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry wychowawczo- instruktorskiej;
 13. pozyskiwanie nowych kadr instruktorsko- sportowych;
 14. organizowanie i prowadzenie wszelkich form i dyscyplin sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i ekologicznych.

§ 8

1. Realizując swoje cele „SL SALOS TORUŃ” opiera się na pracy społecznej swoich członków. Jednakże dopuszczalne jest, aby „SL SALOS TORUŃ” zatrudniał pracowników do prowadzenia swoich spraw lub zlecał osobom trzecim określone zadania.

2. Decyzję o ewentualnym zatrudnieniu pracowników lub zleceniu zadań osobom trzecim podejmuje Zarząd.

§ 9

1. „SL SALOS TORUŃ” może realizować swoje cele poprzez:

a) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

b) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowane

2. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie „SL SALOS TORUŃ”

§ 10

Członkowie „SL SALOS TORUŃ” dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej pragnący realizować cele i zadania „SL SALOS TORUŃ”, który przedstawił rekomendację co najmniej dwóch członków „SL SALOS TORUŃ” i złożył deklarację członkowską.

2. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, o ile spełnia pozostałe wymogi określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Małoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej poniżej 16 roku życia może za zgodą swych przedstawicieli ustawowych być członkiem zwyczajnym „SL SALOS TORUŃ”, o ile spełni pozostałe wymogi określone w ust. 1 niniejszego paragrafu. Jednakże osoba taka nie jest uprawniona do głosowania na walnych zebraniach członków „SL SALOS TORUŃ” oraz nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz „SL SALOS TORUŃ”.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która będzie wspierać „SL SALOS TORUŃ” środkami pieniężnymi lub wartościami niepieniężnymi.

2. Członkowi wspierającemu przysługują prawa określone w § 14 pkt. 2 i 3.

3. Postanowienia § 15 stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów „SL SALOS TORUŃ”.

2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu „SL SALOS TORUŃ”.

§ 14

Członkowie zwyczajni i honorowi, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, mają prawo:

1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu oraz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów „SL SALOS TORUŃ”,
2. korzystać z pomocy i urządzeń „SL SALOS TORUŃ”,
3. zgłaszać wnioski, uwagi dotyczące działalności „SL SALOS TORUŃ”.

§ 15

1. Członkowie są zobowiązani:

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów „SL SALOS TORUŃ”,
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów „SL SALOS TORUŃ”, oraz chrześcijańskich zasad etyczno-moralnych,
3) regularnie opłacać składkę członkowską.

2. Z wymogu określonego w ust. 1 pkt 3 zwolnieni są:

1) członkowie honorowi,
2) dzieci i młodzież ucząca się w szkołach publicznych lub niepublicznych,
3) członkowie zwyczajni nie posiadający stałego źródła utrzymania,
4) członkowie wspierający.

§ 16

Członkostwo wygasa poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie z „SL SALOS TORUŃ” zgłoszone na piśmie,
2) orzeczenie wobec członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środka karnego o pozbawieniu praw publicznych,
3) śmierć członka,
4) wykluczenie członka prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
5) wykreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy lub dłużej po uprzednim pisemnym wezwaniu do opłacenia zaległych składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

Organy „SL SALOS TORUŃ”

§ 17

1. Organami „SL SALOS TORUŃ” są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński,

2. Kadencja organów „SL SALOS TORUŃ” trwa 3 lata.

3. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego następuje w głosowaniu tajnym.

Walne Zebranie członków „SL SALOS TORUŃ”

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą „SL SALOS TORUŃ”.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programu działalności „SL SALOS TORUŃ”,
2) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
3) zatwierdzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych i budżetu „SL SALOS TORUŃ” po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Komisję Rewizyjną,
4) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński,
5) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
6) uchwalanie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania „SL SALOS TORUŃ”,
8) przyjęcie lub odrzucenie wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
9) nadawanie tytułu członka honorowego,
10) podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych na podstawie § 32 Statutu,
11) określanie zasad dotyczących płatności i wysokości składek członkowskich.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd powiadamia członków „SL SALOS TORUŃ” co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia jego obrad.

3. Zawiadomienie następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej „SL SALOS TORUŃ”. W przypadku braku strony internetowej Zarząd wysyła zawiadomienie w formie pisemnej albo mailem lub zamieszcza ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:

1) na podstawie uchwały Zarządu „SL SALOS TORUŃ”,
2) na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczy członków „SL SALOS TORUŃ” uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania stosownego wniosku lub podjęcia stosowanej uchwały w tej sprawie.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczy członków „SL SALOS TORUŃ” uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

2. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie Członków zostaje zamknięte, a następnie otworzone po 30 minutowej przerwie.

3. W przypadku, gdyby po upływie przerwy, o której mowa w ust. 2, nadal nie było kworum określonego w ust. 1, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczy członków „SL SALOS TORUŃ” uprawnionych do głosowania w Walnym Zebraniu Członków.

§ 23

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1) członkowie honorowi oraz członkowie zwyczajni, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2, którzy są uprawnieni do głosowania.
2) członkowie wspierający oraz członkowie zwyczajni, o których mowa w § 11 ust. 3, którzy nie są uprawnieni do głosowania i mogą zajmować stanowisko o charakterze doradczym.

Zarząd „SL SALOS TORUŃ”

§ 24

1. Zarząd „SL SALOS TORUŃ” składa się od 3 do 5 osób:

1) w przypadku zarządu 3-osobowego na pierwszym posiedzeniu danej kadencji zarząd wybiera spośród siebie:
a) prezesa,
b) sekretarza,
c) skarbnika.

2) w przypadku zarządu 4-osobowego na pierwszym posiedzeniu danej kadencji zarząd wybiera spośród siebie:

a) prezesa,
b) wiceprezesa
c) sekretarza,
d) skarbnika.

3) w przypadku zarządu 5-osobowego na pierwszym posiedzeniu danej kadencji zarząd wybiera spośród siebie:

a) prezesa,
b) dwóch wiceprezesów,
c) sekretarza,
d) skarbnika.

2. Każdorazowo w Zarządzie funkcję prezesa lub wiceprezesa pełni członek Towarzystwa św. Franciszka Salezego.

§ 25

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub z jego upoważnienia przez jednego z wiceprezesów, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 statutowej liczby członków Zarządu.

3. Do reprezentowania „SL SALOS TORUŃ” (składania oświadczeń woli w imieniu „SL SALOS TORUŃ”) wystarczy współdziałanie dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa z innym członkiem Zarządu.

4. Szczegółową organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
3) opracowywanie i ustalanie planów finansowych i budżetu „SL SALOS TORUŃ” oraz ich realizacja,
4) wnioskowanie do komisji Rewizyjnej o opinię sprawozdań z realizacji planów finansowych i budżetu „SL SALOS TORUŃ”,
5) wnioskowanie do Komisji Rewizyjnej o opinię w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezesa lub innego członka Zarządu,
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
8) reprezentowanie „SL SALOS TORUŃ” na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.
9) prowadzenie bieżącej działalności „SL SALOS TORUŃ”,
10) podejmowanie uchwał o przyjęciu i wykreśleniu z listy członków „SL SALOS TORUŃ”,
11) delegowanie członków na zebrania i zapraszanie przedstawicieli krajowych i międzynarodowych organizacji, których członkiem jest „SL SALOS TORUŃ”,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach „SL SALOS TORUŃ” nie należących do kompetencji innych organów „SL SALOS TORUŃ”.

Komisja Rewizyjna „SL SALOS TORUŃ”

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej „SL SALOS TORUŃ”.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić:

1) członek Zarządu „SL SALOS TORUŃ” lub Sądu Koleżeńskiego,
2) osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Zarządu „SL SALOS TORUŃ” lub Sądu Koleżeńskiego,
3) osoba pozostająca w podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu „SL SALOS TORUŃ” lub Sądu Koleżeńskiego,
4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

4. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie:

1) przewodniczącego,
2) wiceprzewodniczącego,
3) sekretarza.

5. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Komisję Rewizyjną.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności „SL SALOS TORUŃ”, a w szczególności gospodarki finansowej „SL SALOS TORUŃ”,
2) kontrola opłacania składek członkowskich
3) wnioskowanie do Zarządu o wykreślenie członka z listy członków na podstawie § 16 pkt. 5,
4) opiniowanie sprawozdań z realizacji przez Zarząd planów finansowych i budżetu „SL SALOS TORUŃ”,
5) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu „SL SALOS TORUŃ”,
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań, o których mowa w pkt. 4 i 5 wraz z opinią,
7) wnioskowanie o udzielenie absolutorium członkom Zarządu „SL SALOS TORUŃ”,
8) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
9) wnioskowanie o udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,
10) uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 29

1. Kontrola całokształtu działalności „SL SALOS TORUŃ”, o której mowa w § 28 pkt. 1, odbywa się raz do roku przed wyznaczonym terminem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Sąd Koleżeński „SL SALOS TORUŃ”

§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.

2. W skład Sądu Koleżeńskiego nie może wchodzić:

1) członek Zarządu „SL SALOS TORUŃ” lub Komisji Rewizyjnej,
2) osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Zarządu „SL SALOS TORUŃ” lub Komisji Rewizyjnej,
3) osoba pozostająca w podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu „SL SALOS TORUŃ” lub Komisji Rewizyjnej,
4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

3. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie:

1) przewodniczącego,
2) wiceprzewodniczącego,
3) sekretarza.

4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

5. Szczegółową organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalany przez Sąd Koleżeński.

§ 31

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i organów „SL SALOS TORUŃ” dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów „SL SALOS TORUŃ”,
2) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego,
3) wnioskowanie o udzielenie absolutorium członkom Sądu Koleżeńskiego,
4) uchwalanie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

§ 32

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1) upomnienia,
2) zawieszenia w prawach członków „SL SALOS TORUŃ” na okres od 1 miesiąca do 1 roku,
3) wykluczenie z „SL SALOS TORUŃ”.

2. Rodzaj kary (wskazanej w § 32 ust. 1) zależy od stopnia naruszenia postanowień Statutu, uchwał lub regulaminów.

3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które wnosi się w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia ukaranemu.

4. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków w wyniku rozpoznania odwołania, o którym mowa w ust. 3 są ostateczne.

ROZDZIAŁ V

Majątek „SL SALOS TORUŃ”

§ 33

1. Majątek „SL SALOS TORUŃ” stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich
2) wpływy z opłaty szkoleniowej oraz innych opłat; (decyzję w sprawie wysokości opłaty, jej przeznaczenia oraz częstotliwości jej pobierania podejmuje zarząd w drodze uchwały),
3) wpływy z działalności statutowej,
4) subwencje i dotacje,
5) darowizny, spadki i zapisy.

3. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek członkom „SL SALOS TORUŃ”, jego pracownikom oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) udzielania zabezpieczeń majątkiem „SL SALOS TORUŃ” wobec zobowiązań majątkowych osób bliskich,
3) przekazywania majątku „SL SALOS TORUŃ” na rzecz członków „SL SALOS TORUŃ”, jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w przypadku przekazania majątku osobom trzecim,
4) wykorzystywania majątku „SL SALOS TORUŃ” na rzecz członków „SL SALOS TORUŃ”, jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu „SL SALOS TORUŃ”,
5) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie „SL SALOS TORUŃ”, jego pracownicy lub ich osoby bliskie.

§ 34

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej „SL SALOS TORUŃ” ustala Zarząd „SL SALOS TORUŃ”.

Postanowienia końcowe

§ 35

1. Zmiana statutu „SL SALOS TORUŃ” wymaga podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Rozwiązanie „SL SALOS TORUŃ” wymaga podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu „SL SALOS TORUŃ” Walne Zebranie

Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku „SL SALOS TORUŃ” i powoła likwidatorów celem przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia.